Vandrepokaler

Fotball herrer :

2013 - Statnett (ny i 2013)

2015 - Statnett

 

Fotball damer:

2009 Lyse (ny i 2009)

 

Bowling damer:

2009 Hafslund (ny i 2009)

2011 - Hafsund

2013 - Hafslund (3. napp - beholdes av Hafslund)

2015 - Hafslund (ny i 2015)

 

Bowling herrer:

2013 NTE (ny i 2013)

2015 - NTE

 

Volleyball Mix:

2007 - NTE

2009 Agder Energi (Ny i 2009)

2011 - BKK

2013 - BKK

2015 - BKK  (3. napp - beholdes av BKK)